Privacyverklaring

Disclaimer & Privacyverklaring
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op alle websites van EBLO Seating B.V. Door deze websites te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

Gebruik van onze websites
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel EBLO zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. EBLO is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze website, of aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. EBLO garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

 

Informatie gebruiken
EBLO behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EBLO of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

 

Wijzigingen
EBLO behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

Privacy
Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven.

 

Gebruik van uw gegevens
Gegevens worden verstrekt aan de houder van de website evenals aan EBLO. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming verder niet aan derden verstrekt, tenzij EBLO daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Daarnaast maakt EBLO gebruik van de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren en u te informeren over relevante producten en diensten. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden aan EBLO via het contactformulier. Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd.

 

Cookies
Op grammer.nl maken we gebruik van cookies. Wij verzamelen NAW-, bestel,- en betaalgegevens voor het afhandelen van bestellingen. Naast cookies voor de webshop maken wij ook gebruik van analytische cookies om uw bezoek aan grammer.nl makkelijker te maken. De verzamelde zullen wij nooit met derde partijen delen en worden uitsluitend gebruikt voor eigen doeleinden.

 

Contact
Als u vragen heeft over de privacyverklaring, neem dan contact met ons op.

Hoofdkantoor EBLO Seating B.V.
Postbus 323
3330 AH Zwijndrecht
Nederland
K.v.K Rotterdam 24161817
Telefoon +31(0)180 – 512 866

 

Tenslotte
Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Dordrecht.